วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของบุคลิกภาพ


บุคลิกภาพ มาจากคำบาลี 2 คำ คือ บุคลิก กับ ภาวะ หรือ ภาพ เมื่อนำมาสมาสกันเป็น บุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน (มยุรี เจริญทรัพย์ และคณะ ,2550, หน้า 125)

บุคลิกภาพ (personality) คือ ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตน ที่สามารถแบ่งมองเห็นได้ เช่น เป็นมิตร ใจดี คุยสนุก มีรสนิยม เป็นต้น (ตุลา มหาพสุธานนท์ ,2547, หน้า 213)

บุคลิกภาพ (personality) คือ คุณลักษณะทั้งหลายที่รวมตัวกันเป็นตัวตนของบุคคล เช่น ลักษณะความต้องการแรงจูงใจ ลักษณะการปรับตน อารมณ์ความรู้สึกที่ถาวร การรับรู้เข้าใจตนเอง การแสดงพฤติกรรมในบทบาทต่าง ๆ เจตคติ ค่านิยม และความสามารถ ความเก่ง ความฉลาด ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งใดเปลี่ยนแปลง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นก็อาจเปลี่ยนแปลงตาม (สมใจ ลักษณะ ,2549, หน้า 111)

บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ คือ แนวทางที่บุคคลประพฤติ ต้องอาศัยสติปัญญา ความเชื่อถือ และศรัทธาต่อชีวิต ซึ่งจะทำให้ความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลได้รับการตอบสนอง ทำให้เขาสมารถพัฒนาตนเองให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ มีความรักตนเอง รักธรรมชาติ และรักผู้อื่น (มุกดา ศรียงค์ ,2539, หน้า 18)

บุคลิกภาพ สามารถสรุปได้ว่า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย อารมณ์ สติปัญญา และการประพฤติตน เช่น ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวในสังคม การเรียนรู้ อันเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ว่ามีการรับรู้หรือปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น